TAO hasierako onarpena

Debako herriko gune arautuetan ibilgailuak aparkatze a jabego publikoa erabili edo aprobe txa tzeari buruzko ordenan tza ren (TAO) aldaketa: hasierako onespena.

GAO TAO hasierako onarpena