Kultur jarduerak antolatzen dituzten herriko elkarteei diru-laguntzak esleitzeko oinarrien hasierako onarpena

2021/03/12
Debako udalerrian, baina Itziarko Tokiko Entitate Txikiaren lur eremutik kanpo, eragina izango duten kultur programak edo jarduerak antolatzen dituzten irabazi asmorik gabeko herriko elkarteei eta pertsona fisikoei diru laguntzak esleitzeko oinarriak onartu ditu Debako udalbatzak martxoaren 4an egindako ez-ohiko osoko bilkuran. Une honetan iradokizunak eta erreklamazioak egiteko ikusgai dago proposamena webgunean eta udaletxeko iragarki oholean.

Oinarri hauen xedea da irabazi asmorik gabeko herriko elkarte, talde edota eragile kulturalei zein pertsona fisikoei diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea, oinarri kultura-ekintza bereziak garatu eta antola ditzaten, bereziki honako kultura-arlo hauetan: 

 • Arte eszenikoak eta dantza 

 • Musika eta kontzertuak 

 • Aurreko bi kultura-arloetan sartzen ez diren bestelako jarduerak 

Diru laguntza hauen onuradunek betebehar hauek dituzte: 

 • Deban erroldatuta egotea 

 • Irabazi asmorik gabeko elkarte edo entitate juridikoa izatea, dagokion 

  erregistroan formalki inskribatuta egotea eta bere estatutuetan, helburu, misio eta/edo memorietan espresuki agertzea, kultur jarduerak eta oinarri hauen helburuarekin bat datozenak burutzeko asmoa. 

 • Zerga egoitza eta helbide soziala Deban izatea. 

 • Diru laguntza eskatzeko unean zerga eta gizarte segurantzako 

  obligazioak beteta edukitzea eta Debako udalarekin zorrik ez izatea. 

 • Ezin izango dute diru-laguntza hauen onuradun izan azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, diru-laguntzen gainekoak, 13. artikuluaren 2 eta 3 ataletan ezarritako egoeraren batean dauden pertsona edo 

  erakundeak.

Iradokizunak eta erreklamazioak aurkezteko epea 30 egunekoa izango da, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.